Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

 

Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách bao gồm 7 phần nói về các văn bản hợp nhất Luật thuế, hướng dẫn về hoàn thuế, ưu đãi thuế, quy trình giải quyết khiếu nại, Nghị định và thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều thuế giá trị gia tăng,.. nhằm giúp các quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các hướng dẫn để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước.

Mô tả:

Chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện/ Vũ Thị Tươi (Hệ thống). – TP. Hồ Chí Minh : Nxb Lao Động, 2018. – 398 tr., 28 cm. – 9786049714498. – 343.59704/Ch312

Tìm số sách trên kệ: 343.59704/Ch312

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.