Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  

Tóm tắt :
Nội dung cuốn hướng dẫn cho học viên ngành luật hoàn thành một luận văn có chất lượng và chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ, kể cả trong trường hợp người nghiên cứu gặp những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện luận văn. Là cơ hội để người nghiên cứu có cái nhìn tổng quan về nghiên cứu luật học, khơi gợi lòng say mê khám phá kiên thức mang tính chất kết tinh của cả quá trình học đại học, cao học hay nghiên cứu sinh ngành luật.

 

Mô tả :

Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh/ Phan Trung Hiền (chủ biên). – Cần Thơ : Nxb Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2018. – 342 tr., 24 cm. – 9786045743935. – 340.072/H305

Số tìm sách trên kệ : 340.072/H305

Nơi lưu rữ : Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.