Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt:
Nội dung cuốn sách trình bày những đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các yếu tố tích cực, đề xuất hướng khắc phục những hạn chế trong hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, cung cấp thêm nguồn tư liệu về tộc người Raglai, góp thêm cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình, xây dựng quy mô gia đình và văn hóa gia đình phù hợp với đặc điểm riêng của tộc người này.

Mô tả :

Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa/ Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Khoa Học Xã Hội, 2018. – 615 tr., 21 cm. – 9786049564710. – 398.09597/Th107

Số tìm sách trên kệ : 398.09597/Th107

Nơi lưu rữ : Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.