Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách trình bày nội dung Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau hướng dẫn và quy định cụ thể các nội dung, giải pháp thực hiện.

Mô tả:

Hỏi – đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/Nguyễn Thị Trà Giang (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018. – 203 tr. , 21 cm. – 9786049313769. – 343.597092/Gi106.

Số tìm sách trên kệ: 343.597092/Gi106

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.