Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại bán lẻ; thực trạng phát triển thương mại bán lẻ ở Việt Nam giai đoạn 2007-2016; định hướng và các giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.

Mô tả:

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập/Trịnh Thị Thanh Thủy (Chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018. – 204 tr., 21 cm. – 9786049313738.- 658.83/Th523.

Số tìm sách trên kệ: 658.83/Th523

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.