Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách gồm 73 câu hỏi và trả lời ngắn gọn dễ hiểu các quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Mô tả:

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài/Đặng Thanh Phương (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018. – 250 tr., 21 cm. – 9786049313752. – 346.59707/Ph561.

Số tìm sách trên kệ: 346.59707/Ph561.

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.