Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách này đã nêu lên những khía cạnh pháp lý của Chính phủ và các công ty hóa chất đối với việc sử dụng chất da cam/ Dioxin trong chiến tranh; kinh nghiệm về phương pháp để giải quyết các yêu cầu bồi thường cho những nạn nhân; quan điểm, phương án và giải pháp để tiếp tục yêu cầu trách nhiệm về hậu quả mà họ đã gây ra sau chiến tranh đối với con người và môi trường ở Việt Nam.

Mô tả: Trách nhiệm về hậu quả Chất da cam/ Dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh / Nguyễn Như Phát, Nguyễn Thị Việt Hương (đồng chủ biên).- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016.- 304tr. 24 cm.- 9786049448874.- 615.9512 Ph110

Số tìm sách trên kệ: 615.9512 / Ph110

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.