Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách này là kết quả mà nhóm tác giả đã nghiên cứu được. Từ đó nhóm tác tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn; quan điểm, định hướng và giải pháp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam.

Mô tả: Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam / Dương Đình Giám (chủ biên), Lê Quốc Bảo, Nguyễn Nghĩa…- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016.- 312 tr. : minh họa, 24 cm.- 9786049448928.- 382.509597 / Gi104

Số tìm sách trên kệ: 382.509597 / Gi104

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.