Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê thành phố Cần Thơ biên soạn và xuất bản hàng năm hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ

Mô tả:

Niên giám thống kê thành phố Cần thơ năm 2016 /  Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê, 2017. – 500tr., 26 cm

Comments are closed.