Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách là những câu chuyện mang tính gợi mở, những lời khuyên nhủ đem lại nhiều cảm hứng và rất nhiều hướng dẫn vừa hài hước vừa khiêm nhường.

Mô tả: Nếu tôi biết được khi còn 20 = What i wish I knew when I was / Tina Seeling ; Hồng Nhật (Dịch), 9786041001527.- 370.113/ S452

Số tìm sách trên kệ: 370.113/ S452

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.