Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                      Tóm tắt:

Giới thiệu sách giới thiệu phương hướng phát triển trồng, sản xuất, kỹ thuật trồng nấm hữu cơ thương phẩm và một số loại nấm. Các cách phòng trừ các loại bệnh hại chủ yếu của nấm.

Mô tả:

 Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn / Giang Văn Toàn (Biên soạn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 162 tr. ; minh họa, 21 cm, 9786048698775.- 635.8/ K600

                                        Số tìm sách trên kệ:635.8/ K600

                                        Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL, Khoa NN

Comments are closed.