Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                      Tóm tắt:

Nội dung giáo trình nêu lên hai vấn đề: thứ nhất là lí luận giáo dục thể chất, thứ hai là quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Sách là tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên mầm non các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục.

Mô tả:

 Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương.- In lần thứ mười bốn.- Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016.- 375 tr., 21 cm, 9786045406922.- 796.077/ Ph561

                                      Số tìm sách trên kệ:796.077/ Ph561

                                      Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Comments are closed.