Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình gồm 10 chương với các vấn đề chính như các khái niệm chung, mạng lưới cấp thoát, các biến pháp xử lý và cấp thoát nước công trình.

Mô tả tài liệu: Cấp thoát nước : Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học chuyên ngành kiến trúc và xây dựng / Hoàng Huệ.- Tái bản.- Hà Nội: Xây Dựng, 2011.- 174 tr. ; minh họa, 27 cm.

Số phân loại: 696.18/ H507

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.