Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Bằng những tư liệu lịch sử phong phú và cụ thể, cuốn sách mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ nét về quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của xứ Ủy Nam bộ và Trung Ương cục miền Nam đồng thời góp phần tôn vinh những đóng góp, hi sinh to lớn của cán bộ, Đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, nhất là những đồng chí đã từng công tác và chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Mô tả: Lịch sử xứ Ủy Nam bộ và Trung Ương Cục Miền nam / Nguyện Quý (chủ biên). – Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015. – 595 tr. ; 24 cm. – 324.2597075/Qu523.

Số tìm sách trên kệ: 324.2597075/Qu523

                                                       Nơi lưu trữ: TTHL- tầng 2

Comments are closed.