Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp và hệ thống theo trình tự thời gian các quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo từ đại hội VI của Đảng đến nay, giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này. Cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiện cứu, học tập quán triệt Nghị quyết của Trung ương, vận dụng để cụ thể hóa và quá trình công tác, lãnh đạo.

Mô tả: Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập / Đảng Cộng Sản Việt Nam. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 156 tr. ; 21 cm. – 324.2597071/D9106.

Số tìm sách trên kệ:                                                                                              324.2597071/D9106

                                                             Nơi lưu trữ: TTHL- tầng 2

Comments are closed.