Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt: Chân dung những trí thức tiêu biểu của nước Việt Nam đương đại, từ thế hệ trí thức thứ nhất sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế hệ trí thức sau từ ngày Hà Nội giải phóng năm 1954 đến nay, và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tiêu biểu như: Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di, Hoàng Minh Giám…Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Tài Cẩn, Phan Đức Chính, Ngô Bảo Châu, Bùi Huy Đường, Lưu Lê Hằng…

  Mô tả tài liệu:  Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại : Một số chân dung / Hàm Châu. – Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014

  Số tìm sách trên kệ: 305.55209597/ Ch125

  Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.