Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách là các thể thơ, ca, các thể văn biền ngẫu và sự ảnh hưởng của ngôi tam bảo đối với dân ta.

Mô tả tài liệu:

Tam bảo văn chương / Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.- Hà Nội: Tôn Giáo, 2004.- 142 tr., 21 cm.

Số phân loại: 294.3/ C429             

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa Khoa học Xã hội & NV

Comments are closed.