Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu khái quát đặc điểm về lệ tục gia đình, Mường xóm, chế độ nhà lang, thờ cúng, tục lệ trong nhà ở, tục lệ trong tết cổ truyền.

Mô tả tài liệu:

Lệ tục cổ truyền Mường Đôộng / Bùi Minh Chức.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2013.- 137 tr., 21 cm.

Số phân loại: 390.0959719/ Ch552

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.