Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cơ sở lý luận, thực trạng, yêu cầu giải pháp về hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

Mô tả tài liệu:

Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Nguyễn Mạnh Bình.- Hà Nội: Chính trị quốc gia – sự thật, 2012.- 274 tr., 21 cm

Số phân loại: 342.597/ B312

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.