Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách đề cập về lý luận cơ bản của pháp luật về giám sát tài chính, như đặc điểm, nội dung, xu hướng phát triển của pháp luật.

Mô tả tài liệu:

Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang đồng chủ biên.- Hà Nội: Chính trị quôc gia, 2013.- 309 tr., 22 cm

Số phân loại:  343.59703/ L561

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2, Khoa luật

Comments are closed.