Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu về các quy định chung về luật biển Việt Nam, vùng biển việt nam, Hoạt động của vùng biển Việt Nam….

Mô tả tài liệu:

Luật phá sản / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.- 68tr, 19cm

Số phân loại: 346.597078/ V308

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.