Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Luật cạnh tranh gồm 3 chương. Chương 1: Những quy định chung ; Chương 2: Kiểm sóat hành vi hạn chế cạnh tranh ; Chương 3: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh ; Chương 4: Cơ quan quản lí cạnh tranh, hội đồng cạnh tranh ; Chương 5: Điều tra, xử lí vụ việc cạnh tranh ; Chương 6: Điều khỏan thi hành.

Mô tả tài liệu:

Luật cạnh tranh / Việt Nam (Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa).- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.- 79tr, 19cm

Số phân loại:  343.597021/ V308

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.