Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách cung cấp những kiến thức về cơ sở lý luận về sự phân công phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiệncác quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Mô tả tài liệu

Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo-tham khảo / Cao Anh Đô.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2013.- 230 tr., 21 cm

Số phân loại: 349.597/ Đ450

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2, Khoa Luật

Comments are closed.