Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách đề cập về những vấn đề lý luận và năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; thực trạng về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; các quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo.

Mô tả tài liệu:

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị / Nguyễn Đức Hạt chủ biên.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.- 379 tr., 24 cm

Số phân loại: 324.2597075/ H110

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa Luật

Comments are closed.