Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách giới thiệu những kiến thức chung về tội phạm trong luật hình sự Việt Nam; cấu thành tội phạm, khách thể tội phạm, chủ thế của tội phạm.

Mô tả tài liệu:

Tội phạm, cấu thành tội phạm : Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Thế.- Hà Nội: Chính trị quốc gia-Sự thật, 2013.- 255 tr., 24 cm.

Số phân loại: 364/ Th250

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2, Khoa Luật

Comments are closed.