Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Trong quyển sách More Than You Know, Mauboussin đã chia sẻ những bí mật của mình trên đường trở thành một nhà đầu tư lão luyện, đồng thời cung cấp những công cụ vô giá để hiểu hơn những ý niệm về chọn lựa và rủi ro. Mauboussin đã phát triển những chiến lược đầu tư vững chắc bằng cách dựa vào những nguồn lực và lĩnh vực đa dạng.

Mô tả tài liệu:

Hơn cả điều bạn biết : Hãy thu nhận trí tuệ đầu tư từ những nguồn phi truyền thống = More than you know / Michael J. Mauboussin ; Hoàng Yến, Yên Bình, Quỳnh Đinh (dịch).- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 374 tr., 20 cm

Số phân loại: 332.6/ M447

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.