Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Cuốn sách này gồm hai phần: kiến trúc dân gian – khái quát về những giá trị truyền thống về nền kiến trúc phong phú của các dân tộc của Việt Nam, vấn đề học tập phát huy truyền thống kiến trúc dân tộc; kiến trúc Việt Nam từ thời dựng nước đến các bước thịnh suy phong kiến – khái quát về kiến trúc Việt Nam những thế kỉ dựng nước và thịnh đạt phong kiến, kiến trúc Việt Nam trên bước đường cát cứ và suy thoái phong kiến kiến trúc dưới triều đại cuối cùng và vấn đế phát huy kiến trúc dân tộc.

Mô tả tài liệu: Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam / Ngô Huy Quỳnh.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 279 tr. ; minh họa, 27 cm.

Số phân loại: 720.9597/ Qu609

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.