Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu tổng quan về hệ thống phân tán và các ứng dụng của hệ thống phân tán

Mô tả tài liệu:

Giáo trình các hệ thống phân tán / Ngô Bá Hùng, Nguyễn Phú Trường.- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012.- 150 tr., 24 cm

Số phân loại:  004.6/H513

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.