Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giáo trình giới thiệu hiện trạng nuôi trồng thủy sản trên thế giới định nghĩa và nguyên lý trong nuôi trồng thủy sản.

Mô tả tài liệu:

Giáo trình nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Thanh Phương … [et al.].- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012.- 164 tr., 24 cm

Số phân loại:  639.8/Gi108

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.