Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Xã hội'

Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn từ Tiểu hợp phần III(D) là một hợp phần trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) nhằm mục đích muốn giới thiệu một số thông tin về xe buýt nhanh rộng rãi đến mọi [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nội dung của quyển sách này đã nêu lên những khía cạnh pháp lý của Chính phủ và các công ty hóa chất đối với việc sử dụng chất da cam/ Dioxin trong chiến tranh; kinh nghiệm về phương pháp để giải quyết các yêu cầu bồi thường cho những nạn nhân; [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách này là kết quả mà nhóm tác giả đã nghiên cứu được. Từ đó nhóm tác tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn; quan điểm, định hướng và giải pháp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam. Mô tả: Sử dụng hàng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê thành phố Cần Thơ biên soạn và xuất bản hàng năm hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của thành phố [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà Nước (BĐKH) thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ nhằm phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH Mô tả: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó [...]

Read Full Post »

Older Posts »