Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Xã hội'

                                       Tóm tắt: Nội dung sách trình bày hai vấn đề lớn: một là trình bày về thế lực Khách trú với cái nguy hại của nó gây ra cho xã hội Việt Nam đầu thế kỷ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày các vấn đề về lao động, việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Từ đó, có những định hướng trong việc nâng cao kỹ năng, năng lực trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch [...]

Read Full Post »

                                                                                                                                                                                                                  Tóm tắt: Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái đất ngập nước; cách phân loại và sự phân bố đất ngập nước trên thế giới và ở Việt Nam. Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu đến độc giả những hệ sinh thái đât ngập nước điển [...]

Read Full Post »

                                    Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày những tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945 và thực tiễn lập hiến dưới chế độ cách mạng ở Việt Nam qua các thời [...]

Read Full Post »

                                              Tóm tắt: Quyển sách là công trình nghiên cứu độc lập về quá trình hình thành và phát triển nghề nghiệp luật sư ở nước ta, từ thời kỳ đầu tiên dưới [...]

Read Full Post »

Older Posts »