Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Tự nhiên & Toán học'

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu tổng quan về hợp chất thiên nhiên nói chung và các hợp chất cụ thể như terpenoid, steroid, alkaloid, flavonoid và các hợp chất biến dưỡng thứ cấp khác. Mô tả: Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên / Tôn Nữ Liên Hương (chủ biên), Lê Thị Bạch, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu  về môi trường nước và thuỷ vực. Đời sống thuỷ sinh vật trong môi trường nước. Đời sống quần thể, quần xã thuỷ sinh vật. Hệ sinh thái thuỷ vực. Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật. Mô tả: Giáo trình sinh thái thủy sinh vật / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Trong quyển “ Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”, Stephen Hawking đã đưa chúng ta đến những khía cạnh nổi trội của vật lý lý thuyết. Bằng cách viết dí dỏm và dễ tiếp cận, ông dẫn dất chúng ta vào hành trình khám phá những bí mật của vũ trụ – từ [...]

Read Full Post »

                                         Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán. Mô tả: Giáo trình [...]

Read Full Post »

Đại số tuyến tính

                                                        Tóm tắt: Sách giới thiệu về tập hợp,  quan hệ , ánh xạ số phức, một số cấu trúc đại số, ma trận và định phức, không [...]

Read Full Post »

Older Posts »