Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Công thương'

  Tóm tắt: Nội dung quyển sách đã trình bày nội dung các văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Từ đó đã chúng ta học được một số bài học trong cách đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích muốn phát triển tổ chức Đảng [...]

Read Full Post »