Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Xử lý – Sinh học'

Tóm tắt: Giáo trình cung cấp những khái niệm cơ bản trong di truyền quần thể, những quá trình di truyền tiến hoá xảy ra bên trong quần thể và dưới tác động của các yếu tố bên ngoài, đồng thời đề cập đến những ảnh hưởng của quá trình này đến sự tồn tại [...]

Read Full Post »