Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Uncategorized'

Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm 27 bài học bao quát hầu hết các mẫu ngữ pháp căn bản tiếng Nhật được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống. Mô tả: Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản / Hoàng Quỳnh (Chủ biên).- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 247 tr. ; [...]

Read Full Post »

                                      Tóm tắt: Nội dung giáo trình nêu lên hai vấn đề: thứ nhất là lí luận giáo dục thể chất, thứ hai là quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Sách [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách trình bày cơ sở lí thuyết, các bài toán ứng dụng và một số bài tập. Chương 1 trình bày cơ sở lí thuyết về một số không gian hàm và một số ứng dụng của phép tính vi phân. Chương 2 trình bày cơ sở lí thuyết [...]

Read Full Post »

                                            Tóm tắt: Nội dung giới thiệu vài nét về bối cảnh  lịch   sử – xã hội và sự đổi mới văn học, Các đặc điểm của văn học Việt Nam 1975 – 2000 [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu về chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm địa lí; Mô tả tóm tắt nội dung các học phần; Chương trình khung đào tạo ngành sư phạm địa lí; Đề cương chi tiết các môn học ngành và chuyên ngành địa lí theo học chế tín chỉ Trường [...]

Read Full Post »

Older Posts »