Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách trình bày nội dung Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau hướng dẫn và quy định cụ thể các nội dung, giải pháp thực hiện.

Mô tả:

Hỏi – đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/Nguyễn Thị Trà Giang (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018. – 203 tr. , 21 cm. – 9786049313769. – 343.597092/Gi106.

Số tìm sách trên kệ: 343.597092/Gi106

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách trình bày dạng hỏi đáp về các điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Mô tả:

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa/Vũ Thị Lộc (chủ biên). – Hà Nội: Nxb Công Thương, 2018. – 142 tr., 21 cm. – 9786049313776. – 344.597042/L451.

Số tìm sách trên kệ:  344.597042/L451

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại bán lẻ; thực trạng phát triển thương mại bán lẻ ở Việt Nam giai đoạn 2007-2016; định hướng và các giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.

Mô tả:

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập/Trịnh Thị Thanh Thủy (Chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018. – 204 tr., 21 cm. – 9786049313738.- 658.83/Th523.

Số tìm sách trên kệ: 658.83/Th523

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Tóm tắt:

Nội dung sách gồm 73 câu hỏi và trả lời ngắn gọn dễ hiểu các quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Mô tả:

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài/Đặng Thanh Phương (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018. – 250 tr., 21 cm. – 9786049313752. – 346.59707/Ph561.

Số tìm sách trên kệ: 346.59707/Ph561.

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Những điều cần biết về bán hàng đa cấp

Tóm tắt:

Sách trình bày nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về bán hàng đa cấp như: Nghị định bổ sung thêm nhiều điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; nhiều quy định hướng hoạt động bán hàng đa cấp đi vào đúng bản chất là một hình thức phân phối hàng hóa;  bổ sung các quy định về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại các địa phương.

                                        Mô tả:

                                     Những điều cần biết về bán hàng đa cấp/Vũ Thúy Vinh                                      (chủ biên). – Hà Nội : Nxb Công Thương, 2018.- 155                                            tr., 21 cm. – 9786049313745. – 346.59707/V312.

                                       Số tìm sách trên kệ: 346.59707/V312.

                                       Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Xem các bài viết cũ hơn »