Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Giáo trình Cấu trúc đại số

                                                Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán.

Mô tả: Giáo trình cấu trúc đại số / Biên soạn: Lê Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Xinh. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015. – 122 tr. ; bảng, 24 cm, 9786049193187. – 512.02/ Th108

Số tìm sách trên kệ: 512.02/Th108

Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                   Khoa Sư phạm

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách trình bày cơ sở lí thuyết, các bài toán ứng dụng và một số bài tập. Chương 1 trình bày cơ sở lí thuyết về một số không gian hàm và một số ứng dụng của phép tính vi phân. Chương 2 trình bày cơ sở lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất, nêu một số bài toán. Chương 3 trình bày lí thuyết của phương pháp bình phương tối thiểu.

Mô tả: Lí thuyết xấp xỉ tốt nhất và một số ứng dụng trong toán sơ cấp / Vũ Quốc Chung … [et al.]. – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. – 151 tr. , 27 cm,     9786045404195. – 515/ L300

                                                              Số tìm sách trên kệ: 515/L300

                                                              Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                                 Khoa Sư phạm

 

Giáo trình Văn học Việt Nam 1975 – 2000

                                                  Tóm tắt: Nội dung giới thiệu vài nét về bối cảnh  lịch   sử – xã hội và sự đổi mới văn học, Các đặc điểm của văn học Việt Nam 1975 – 2000 và thành tựu ở những thể loại chính và một số tác giả tiêu biểu: Nguyễn Khải , Nguyễn Minh Châu ,  Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Lưu Quang Vũ .

 Mô tả: Giáo trình văn học Việt Nam 1975 – 2000 / Nguyễn Lâm Điền (chủ biên), Trần Văn Minh, Lê Hương Giang. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015. – 154 tr. ; minh họa, 24 cm, 9786049192982. – 895.92209/ Đ305

                                                      Số tìm sách trên kệ: 895.92209/ Đ305

                                                      Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                          Khoa Sư phạm

Tóm tắt: Sách giới thiệu về chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm địa lí; Mô tả tóm tắt nội dung các học phần; Chương trình khung đào tạo ngành sư phạm địa lí; Đề cương chi tiết các môn học ngành và chuyên ngành địa lí theo học chế tín chỉ Trường ĐH sư phạm Vinh.

Mô tả: Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ : Ngành Sư phạm Địa lí / Đinh Xuân Khoa (tổng chủ biên), Đào Khang (chủ biên) . – Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013 . – 492 tr. , 27 cm . – 378.199/ Kh401

                                                       Số tìm sách trên kệ: 378.199/Kh401

                                                       Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                           Khoa Sư phạm

Tóm tắt: Sách giới thiệu một số đặc điểm cơ bản các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Mô tả: Một số vấn đề văn hoá phong tục các dân tộc ít người ở Việt Nam / Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013. – 296 tr. ; minh hoạ, 27 cm. – 305.89597/ M458

Số tìm sách trên kệ: 305.89597/ M458

Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

                                                                         Khoa Sư phạm

Xem các bài viết cũ hơn »