Phiên bản mobile website TTHL

Hiện nay Website Trung tâm Học liệu đã có phiên bản cho Mobile khi bạn truy cập website: www.lrc.ctu.edu.vn trên các thiết bị di động, nếu bạn sử dụng các thiết bị di động như Smartphone và các thiết bị di động khác thì chương trình tự động nhận diện thiết bị và hiển thi giao diện theo từng loại thiết bị

Ví dụ:


Thiết bị điện thoại Iphone:

Với các thiết bị Smartphone khác: