Liên hệ

  •  Điện thoại:

               + Tư vấn tìm tin, đăng ký lớp Kỹ năng thông tin: 0292 387 2254 (hoặc 0292 387 2255)
               + Mượn trả tài liệu – Làm thẻ: 0292 387 2252 (hoặc 0292 387 2254)
               + Đóng luận văn - Thanh toán ra trường:  0292 387 2252
               + Đặt sách:  0292 387 2256
               + Thuê phòng Hội thảo:  0292 383 1565
               + Các liên hệ khác:  0292 387 2259

  • Email:

               + Tư vấn tìm tin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                 

               + Thông tin chung và góp ýThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  • Địa chỉ gửi thư và bưu phẩm:

                Trung tâm Học liệu. Đại học Cần Thơ

                Khu II - Đường 3/2 - Q. Ninh kiều - Tp. Cần Thơ