SỞ DỮ LIỆU VÀ TẠP CHÍ KHOA HỌC

springerlink

eee

ebrary

emerald

cabi

Cơ sở dữ liệu và Tạp chí khoa học

Cơ sở dữ liệu đã được mua quyền sử dụng

Gồm các cơ sở dữ liệu toàn văn bao trùm nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trường ĐHCT, do trường ĐHCT  và TTHL trả phí nhằm phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu của bạn đọc.

Cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí

Bộ sưu tập gồm các cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học do cán bộ TTHL tìm kiếm, đánh giá và chọn lọc cẩn thận theo các tiêu chí nhất định trước khi giới thiệu đến bạn đọc.

Cơ sở dữ liệu dùng thử

Bao gồm các cơ sở dữ liệu và tạp chí do các nhà cung cấp cho phép TTHL và bạn đọc dùng thử miễn phí trước khi đặt mua.

Cơ sở dữ liệu và tạp chí theo chủ đề

Bao gồm các cơ sở dữ liệu đa ngành và chuyên ngành như công nghệ, địa lý, kinh tế, khoa học tự nhiên và toán học, khoa học xã hội, lịch sử, luật, môi trường, nghệ thuật, ngôn ngữ, tôn giáo, văn học, y học, v.v.