Cơ cấu tổ chức

to-chuc

Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương. Giám đốc

 • Điện thoại: 0292 387 2259
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Phó Giám đốc

 • Điện thoại: 0292 387 2262
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Văn Đức. Tổ trưởng Tổ Hành chính

 • Điện thoại: 0292 387 2263
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Duy Bằng. Tổ trưởng Tổ Tài nguyên Thông tin

 • Điện thoại: 0292 387 2256
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đăng Quang. Tổ trưởng Tổ Công nghệ Thông tin

 • Điện thoại: 0292 387 2266
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Văn Mấy Năm. Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Thông tin

 • Điện thoại: 0292 387 2254
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.