Chức năng các tổ chuyên môn

Chức năng

Tổ Công nghệ Thông tin

 • Quản trị toàn bộ hệ thống mạng máy tính.
 • Bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu luôn hoạt động tốt.
 • Quản lý và cập nhật thông tin cho website.
 • Phát triển phần mềm ứng dụng.
 • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng nguồn mở
 • Quản lý kỹ thuật cho các phòng huấn luyện, hội nghị, hội thảo, hệ thống cầu truyền hình.
 • Quản lý việc in thẻ cho bạn đọc.
 • Hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ máy tính.

Tổ Dịch vụ Thông tin

Chức năng
Cung cấp tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường. Phổ biến thông tin đến bạn đọc. Thu thập nhu cầu thông tin của bạn đọc về tài liệu .Khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc.Thực hiện các dịch vụ về thông tin theo yêu cầu của bạn đọc.

Nhiệm vụ

 • Cung cấp tài liệu

Thực hiện chức năng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT: Phục vụ việc mượn, trả và gia hạn tài liệu của bạn đọc. Tổ chức và quản lý tài liệu trong kho.

 • Phổ biến thông tin đến bạn đọc

Nhằm giúp bạn đọc sử dụng và khai thác triệt để nguồn tài nguyên thông tin của TTHL. Giới thiệu tài liệu mới bổ sung đến bạn đọc. Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng thông tin. Thiết kế các tờ bướm hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm thông tin theo chuyên ngành và cách sử dụng CSDL trực tuyến.

 • Khai thác thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc

- Thu thập nhu cầu về tài liệu nhằm xây dựng và làm giàu nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

- Trực tiếp khai thác nhu cầu tài liệu chuyên ngành từ bạn đọc

- Tiến hành khảo sát nhu cầu bạn đọc

- Khai thác và xây dựng nguồn tài nguyên chuyên ngành trên CSDL

- Chọn tài liệu tài liệu cho TTHL qua danh mục của các công ty phát hành sách

- Liên lạc các khoa và thư viện khoa thu thập nhu cầu thông tin từ CBGD

 • Thực hiện các dịch vụ thông tin theo yêu cầu của bạn đọc

- Sẵn sàng tìm kiếm thông tin chuyên sâu có thu theo yêu cầu

- In ấn tài liệu theo yêu cầu qua tài khoản cá nhân

- Thực hiện việc Photo và đóng luận văn và dịch tài liệu

Tổ Tài nguyên Thông tin

Tổ Tài nguyên Thông tin (TNTT) là một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động của Trung tâm Học liệu (TTHL), được đặt ở Tầng 3. Là bộ phận tham mưu trực tiếp cho Ban Giám Đốc trong việc bổ sung các nguồn lực thông tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Tổ còn thực hiện công tác phân loại, biên mục và xử lý kỹ thuật các loại tài liệu của TTHL để phục vụ bạn đọc; và thực hiện công tác số hóa tài liệu. Ngoài ra, tổ TNTT còn tham gia công tác giảng dạy chuyên môn nghiệp vụ về Thông tin Thư viện.

Tổ hành chính

 • Quản lý hành chính: văn thư đi - đến; xin giấy phép các dự án, giấy phép hàng nhập khẩu và công tác hành chính khác của trung tâm
 • Quản lý , tổ chức nhân sự của trung tâm.
 • Quản lý tài chính của Trung tâm.
 • Quản lý tài sản, trang thiết bị trung tâm
 • Quản lý các dịch vụ có thu: căn tin, thư quán,
 • Tổ chức và cho thuê, mượn hội trường để  hội nghị hội thảo cho các Khoa, Phòng, Ban trong toàn trường và các cơ quan đơn vị bên ngoài.
 • Làm công tác marketing của trung tâm.
 • Thực hiện các giao dịch khác với bên ngoài.