Dịch vụ Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo Siemen

Thời gian: 7:30 - 17:00, ngày 17/11/2011

Địa điểm: Hội Trường, Khoa Công Nghệ

Trung tâm Hòa An tổ chức hội thảo

TRUNG TÂM HÒA AN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian:7:00-17:00 ngày 25-27/11/2011

Địa điểm: Hội Trường, Tầng4, Trung Tâm Học Liệu

TRUNG TÂM HÒA AN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRUNG TÂM HÒA AN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian:7:00-17:00 ngày 25-27/11/2011

Địa điểm: Hội Trường, Tầng4, Trung Tâm Học Liệu