Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019)


Căn cứ thông báo số 640/ĐHCT- KHTH ngày 01/4/2019 của trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian nghỉ Lễ Giỗ tỗ Hùng Vương, kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 như sau:
- Lễ Giỗ tỗ Hùng Vương nghỉ thứ Hai 15/4/2019. Sách mượn có hạn trả vào thời gian này sẽ không tính trễ hạn.
- Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 nghỉ từ:
thứ Hai 29/4/2019 đến hết ngày thứ Tư 01/5/2019. Sách mượn có hạn trả vào thời gian này sẽ không tính trễ hạn. Thời gian tính trễ hạn sách từ ngày 03/5/2019.
Bạn đọc có thể trả sách tại thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Lễ
Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương