Thông tin tài liệu theo chủ đề Vi sinh vật học

Thông tin tài liệu theo chủ đề Vi sinh vật học cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin in ấn và điện tử hữu ích về Vi sinh vật học và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin hiệu quả.

An toàn trong thực phẩm và môi trường

Bộ gen

Cơ sở di truyền học

Di truyền học vi sinh vật

Enzim học

Gram âm

Gram dương

Lên men thực phẩm

Nấm dược liệu

Nấm men

Nấm sợi

Nấm thực phẩm

Nguyên sinh động vật

Nuôi cấy mô tế bào động vật

Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Phương pháp phân tích vi sinh vật

Protein học

Protein học (Proteomics)

Sinh hóa

Sinh học phân tử

Sinh thái Vi sinh vật

Tin sinh học

Vaccin học

Vi khuẩn

Vi khuẩn gây bệnh trong thủy sản

Vi sinh học công nghiệp

Vi sinh học môi trường

Vi sinh trong an toàn thực phẩm

Vi sinh vật gây bệnh cây trồng

Vi sinh vật nông nghiệp

Vi sinh vật tổng hợp chất thiên nhiên

Virus học đại cương