Danh mục lưu trữ: TL IN ẤN

Tài liệu in ấn

Tài liệu tham khảo                      

Vị trí: Tầng 2, TTHL

  • Từ điển toán học.  510.3/ M293     
  • Từ điển toán học Anh – Việt.  510.3/ T550
  • Từ điển toán học Anh – Việt và Việt – Anh Khoảng 2000 thuật ngữ.  503/ Th116
  • Sổ tay toán học.  511/ B312/T.1
  • Cẩm nang toán học.  510/ C105

Sách tại TTHL & Thư viện khoa

Vị trí: Tầng 2 TTHL & Thư viện khoa