Tài liệu in ấn

Tài liệu tham khảo                      

Vị trí: Tầng 2, TTHL

 • Từ điển toán học.  510.3/ M293     
 • Từ điển toán học Anh – Việt.  510.3/ T550
 • Từ điển toán học Anh – Việt và Việt – Anh Khoảng 2000 thuật ngữ.  503/ Th116
 • Sổ tay toán học.  511/ B312/T.1
 • Cẩm nang toán học.  510/ C105

Sách tại TTHL & Thư viện khoa

Vị trí: Tầng 2 TTHL & Thư viện khoa

 • Nhập môn lí thuyết tập hợp và tôpô học.  514/ K95
 • Đại số tuyến tính và hình học.  512.5/ Qu609
 • Đại số  cấp 512.02/ K600/T.2
 • Giải tích hàm một biến 515/ Gi103
 • Giáo trình  thuyết nh  trường 512/ B312
 • Hình học Affine và hình học Euclide.  516/ C561
 • Hình học cao cấp.  516/ H600
 • Hàm biến phức.  515.9/Kh507
 • Hình học xạ ảnh.  516.5/ C561
 • Hình học  cấp 516/ A175/T1
 • Hình học vi phân 516.36/ H103
 • Lý thuyết phương trình vi phân.  515.3/ Đ561
 • Vi tích phân- Tập 1  515/ Kh107/T.1
 • Phương pháp số phức và hình học phẳng.  512.75/ Đ309

Báo -Tạp chí                   

Vị trí: Tầng 3, TTHL

 • Toán học và tuổi trẻ 
 • Tạp chí giáo dục           
 • Giáo dục và thời đại
 • Vietnam journal of mathematics

        Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

        Vị trí: Tầng 2, TTHL

 • How to write theses: A guide to the research paper.  808.027/ T265      
 • Writing the research paper: A handbook with both the MLA and APA documentation styles.  808.027/ W775
 • Writing search paper: Pocket guide.  808.02/W775
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học.  001.42/ K600
 • Tổ chức và phương pháp nghiên cứu khoa học.  001.42/ P951