Danh mục lưu trữ: WEBSITES

WEBSITES

  • Bộ Thông Tin và Truyền thông    

            http://mic.gov.vn/Trang/default.aspx

  • E-chip                                      

            http://www.echip.com.vn

  • Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC)

     http://airccse.org/index.php

  • CompInfo – The Computer Information Center  

            http://www.compinfo-center.com/       

  • IEEE Computer Society 

            https://www.computer.org/csdl/mags/cs/2009/index.html