Danh mục lưu trữ: TL IN ẤN

TÀI LIỆU IN ẤN

Tài liệu tham khảo                      

Vị trí: Tầng 2 TTHL và Thư viện Khoa

  • Từ điển tin học và Công nghệ thông tin Anh – Anh – Việt                                                                                       004.03/ T502 
  • Từ điển bách khoa công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính Anh Việt                                                                004.03/ Qu106

Sách tại TTHL & Thư viện khoa