Danh mục lưu trữ: TC MIẼN PHÍ

TẠP CHÍ MIỄN PHÍ

  • Tạp chí Công nghệ Thông tin & Truyền thông

     http://ictvietnam.vn/

  • Thế giới vi tính

     http://www.pcworld.com.vn/

  • Journal of Applied Computing and Information Technology

     http://www.citrenz.ac.nz/jacit/

  • Journal of Theoretical and Applied Information Technology

     http://www.jatit.org/volumes.php

  • ARPN Journal of Systems and Software

     http://www.scientific-journals.org/Research_volumes.php