Quản lý nguồn lợi thủy sản

Thông tin tài liệu theo chủ đề Quản lý nguồn lợi thủy sản cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin in ấn và điện tử hữu ích về Quản lý nguồn lợi thủy sản và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin hiệu quả.

Các từ khóa phổ biến cảu chủ đề QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN:


An toàn lao động

Cá biển *

Chế tạo ngư cụ

Đa dạng và bảo tồn

Di truyền quần thể

Dinh dưỡng

Động vật có xương sống

Động vật không xương sống

Động vật thân mềm

Động vật thủy sản

Giáp xác

GIS

Hệ sinh thái biển

Hình thái và phân loại

Kinh tế tài nguyên

Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi

Nghề cá

Ngư nghiệp

quần xã sinh vật

Quy hoạch phát triển

Quy hoạch và quản lí nghiên cứu thủy sản

 

Rong biển

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt *

Sinh học biển *

Sinh lý

Sinh thái

Thức ăn

Thực vật biển

Thuốc và hóa chất

Thủy sinh vật

Tôm, cá

Viễn thám