Giới thiệu – tìm tin theo chủ đề Quản lý đất đai

Thông tin tài liệu theo chủ đề Quản lý đất đai cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin in ấn và điện tử hữu ích về Quản lý đất đai và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin hiệu quả

Các từ khóa phổ biến của chủ đề Quản lý đất đai

 

Biến đổi khí hậu

Cảnh quan

Đất đai

Địa chính

Đo Đạc

Đô Thị

Môi trường

Nông nghiệp đô thị

Quản lý đô thị

Sử dụng đất

Tác động

Tài nguyên

Thiên tai

Thuật ngữ khác:

Đnh giá đt

Land valuations


Quản lý đất đai

Land management


Tài nguyên đất

Land resources


Quản lý đô thị

Urban management


Thống kê địa lý

Geostatistical